Privacy- en Cookieverklaring Taxatiebureau Rothuis

Versie september 2019

Deze privacy- en cookieverklaring geeft u inzicht in de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, het gebruik van cookies op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die mogelijk via deze website via links kunnen worden bezocht.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij en waarom?

We verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder kunt u zien welke doeleinden dat zijn en welke persoonsgegevens daarbij worden gebruikt.

 1. Om met u te kunnen communiceren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • (Bedrijfsnaam incl. contactpersoon + functienaam)
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Bewaartermijn: Maximaal 1,5 jaar, tenzij u ermee akkoord bent dat uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang en toestemming indien langer bewaard. We verwerken de persoonsgegevens maximaal 1,5 jaar om na te kunnen gaan wanneer en waarover we de laatste keer contact hebben gehad. Op die manier kunnen we hier makkelijker op inhaken indien u opnieuw contact met ons opneemt. We hebben hierbij ons belang goed afgewogen tegen uw privacybelang en zullen uiteraard niet meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk.

 1. Om een overeenkomst met u te kunnen sluiten en uitvoeren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • (Bedrijfsnaam incl. contactpersoon + functienaam)
 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Bewaartermijn: Deze persoonsgegevens verwerken we gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende de levenslange garantieperiode.

Grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

 1. Om te kunnen offreren en factureren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • (Bedrijfsnaam incl. contactpersoon + functienaam)
 • (KvK-nummer)
 • (Btw-nummer)
 • Adres
 • E-mailadres
 • Klantnummer
 • Factuurnummer
 • Rekeningnummer

Bewaartermijn: We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 7 jaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

 1. Ten behoeve van de beveiliging worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • Beeldmateriaal

Bewaartermijn: Circa 3 maanden, in verband met overvalberaming worden beelden bewaard zodat deze voor een kwartaal terug te kijken zijn.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang. Ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid van het personeel en de klanten alsmede ten behoeve van een eventuele opsporing. We hebben hierbij het veiligheidsbelang goed afgewogen tegen uw privacybelang en zullen uiteraard niet meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk.

Genoemde persoonsgegevens heeft u zelf aan ons verstrekt, of we hebben deze verkregen via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. We verwerken persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Er bestaat voor u geen wettelijke verplichting persoonsgegevens aan ons te verstrekken, wel is het zo dat we niet met u kunnen communiceren, geen offertes kunnen uitbrengen en ook geen overeenkomst met u kunnen aangaan indien u genoemde gegevens niet aan ons verstrekt.

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden ontvangen door verwerkers waar wij gebruik van maken. Wij maken gebruik van de volgende verwerkers:

 • Website- en e-mailprovider
 • Websitebouwer
 • Facturatiesysteem
 • Accountant
 • Samenwerkingspartners

Met alle verwerkers, zowel binnen als buiten de Europese Unie, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

Helaas is het niet altijd mogelijk persoonsgegevens enkel binnen de Europese Unie te verwerken. Wanneer persoonsgegevens via ons buiten de Europese Unie worden verwerkt, dan zal dit enkel plaatsvinden door bedrijven die zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken deze enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, omdat u hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke beveiligingsmaatregelen hebben wij getroffen?

Om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies, hebben we de nodige technische- en organisatorische maatregelen genomen. Zo beschikt de website over een SSL-certificaat, wordt geen gebruik gemaakt van onbekende/open Wifi en is apparatuur en e-mail beveiligd met wachtwoorden en antivirussoftware.

Wanneer we gebruik maken van andere partijen, zogenoemde verwerkers, zien we erop toe dat zij tevens adequate maatregelen hebben getroffen.

Mocht u het idee hebben dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons via onderstaande contactgegevens.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Via onze website worden functionele en analytische cookies geplaatst.

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen. Lees meer over cookies op de website van ConsuWijzer.

De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de browserinstellingen zó aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in onderstaande instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Google Analytics

Via deze website wordt een analytische cookie geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken, wij hebben hier geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Google (die regelmatig kan wijzigen) alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.  Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de EU-US Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social Media buttons

Op verschillende plekken op de website treft u social media buttons aan waarmee u ons kan volgen op dat betreffende kanaal of de door ons geplaatste teksten makkelijk kan delen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de door hen geplaatste cookies kunnen verkrijgen. Het betreffen social media buttons van Facebook, Google Plus en YouTube. Klik in voorgaande zin op de naam van het kanaal om de privacy verklaringen (die regelmatig kunnen wijzigen) door te nemen en te weten te komen wat zij met de via cookies verzamelde informatie doen. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en overgebracht naar en door Facebook, Google Plus en YouTube opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook, Google Plus en YouTube stellen zich te houden aan de EU-US Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens?

Recht van inzage

U heeft het recht om te informeren of uw persoonsgegevens worden verwerkt en hiervan een afschrift te ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht op aanpassing van onjuiste persoonsgegevens, dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken t.a.v. onvolledige persoonsgegevens.

Recht op gegevenswissing/vergetelheid

Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens, op uw verzoek, zonder onredelijke vertraging te wissen indien deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking overblijft, u terecht bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting of de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een rechtstreeks aanbod van internetdiensten aan een kind.

Recht op beperking van de verwerking

Het recht op beperking houdt in dat, op uw verzoek, de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) on hold wordt gezet. De gegevens mogen dan alleen nog worden verwerkt met uw toestemming, voor de instelling/uitoefening/onderbouwing van een rechtsvordering, ter bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat. Beperking van de verwerking is mogelijk indien de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is en u in plaats van het wissen van de persoonsgegevens om de beperking van het gebruik ervan verzoekt, wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid/dataportibiliteit

Het recht op dataportabiliteit geldt alleen voor verwerkingen die geautomatiseerd plaatsvinden met als grondslag uw toestemming of de uitvoering van onze overeenkomst met u. Het houdt in dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Het essentiële verschil met het recht van inzage is dus de wijze van verkrijging. Voorwaarde is wel dat het gaat om de gegevens die aan ons door uzelf zijn verstrekt. U kunt ons verzoeken deze gegevens rechtstreeks te verstrekken aan een derde partij (de nieuwe verantwoordelijke).

Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer de verwerking is gebaseerd op de grondslag gerechtvaardigd belang.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profiling

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming/profiling.

Indienen verzoek

Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u hiertoe een verzoek indienen via onderstaande contactgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

U ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, een reactie. Indien het om een complex of omvangrijk verzoek gaat kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, hetgeen tevens binnen één maand aan u wordt medegedeeld.

Klacht

Indien u van mening bent dat wij niet voldoen aan de privacywetgeving dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarvoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring kan, bijvoorbeeld in verband met wijzigingen in de bedrijfsvoering of veranderende wet- en regelgeving, worden aangepast. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen zodat u tijdig van deze wijzigingen kennis kunt nemen.

Contact

Voor verzoeken, vragen of klachten kunt u contact opnemen met Juwelier de Tijd als opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53977211, of Taxatiebureau Rothuis als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61158186, via:

Dr Huber Noodtstraat 34a
7001DX Doetinchem
T: 0314 39 20 66
E: info@juwelierdetijd.nl

© 2024 Rothuis Taxatiebureau